Menu

Privacy statement
ABO Ondersteuning, gevestigd aan Kroonpark 2 6831GW te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

ABO Ondersteuning verwerkt persoonsgegevens van websitebezoekers, zorgaanvragers en medewerkers, omdat zij gebruik maken van onze diensten of deze gegevens zelf aan ons verstrekken. Wij zijn verantwoordelijk voor een optimale bescherming van deze gegevens en zijn transparant en eerlijk over de verwerking daarvan.

Welke gegevens verzamelen wij?
ABO Ondersteuning verwerkt alleen strikt noodzakelijke persoonsgegevens om daarmee een specifiek verwerkingsdoel te bereiken. Elke verwerking van persoonsgegevens binnen ABO Ondersteuning vindt plaats op basis van een rechtsgrond. Soms is het nodig dat u expliciet toestemming geeft voor de verwerking van bepaalde gegevens. Deze toestemming kan op elk moment zonder opgaaf van reden worden ingetrokken. Wanneer wij voornemens zijn persoonsgegevens te gebruiken voor een ander verwerkingsdoel dan waarvoor ze zijn verzameld, dan informeren wij hier tijdig over. Ook voor deze verwerkingen gelden de wettelijke rechtsgronden.

De gegevens die door ABO Ondersteuning worden verzameld om een zorgaanvraag zo goed mogelijk te begeleiden zijn*:
NAW-gegevens, geboortedata, telefoonnummers, BSN-Nummers, contactgegevens van familieleden, zorgaanvragen, toekenningen, rapportages, bankgegevens t.b.v. facturatie.
De gegevens die door ABO Ondersteuning van medewerkers worden verzameld zijn:
NAW-gegevens, telefoonnummers, emailadressen, CV’s, VOG’s, BSN-nummers, bankgegevens, urenregistraties, rapportages.
* In specifieke gevallen kan het nodig zijn extra gegevens op te vragen.

Met wie worden deze persoonsgegevens gedeeld?
Een deel van onze zorgaanvragen komen binnen via externe partijen, bijvoorbeeld Gemeentes. In een dergelijk geval wisselt ABO Ondersteuning (noodzakelijke) informatie met hen uit. Ook ouders van cliënten hebben (desgewenst) inzage in het online zorgdossier.

Bewaartermijn
ABO Ondersteuning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn. ABO Ondersteuning slaat persoonsgegevens niet langer op dan bij wet is toegestaan.

Uitleg coockies op onze website ABO Ondersteuning.nl
Om te monitoren welke informatie op de website het meest wordt gelezen maakt ABO Ondersteuning gebruik van cookies. De gegevens worden geanonimiseerd en door Google Analytics verwerkt, ze geven inzicht in het aantal bezoekers per tijdsperiode en per pagina of onderdeel. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.
Via de button cookies accepteren geeft u akkoord om uw gegevens te gebruiken. Indien u geen akkoord geeft werken bepaalde toepassingen mogelijk minder goed.

Beveiliging persoonsgegevens
Uiteraard mag u ervan uitgaan dat ABO Ondersteuning zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Daarom houdt ABO Ondersteuning een register van verwerkingsactiviteiten bij. In dit register staat per onderdeel aangegeven van wie wij welke gegevens opslaan, wat het verwerkingsdoel is en een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens.
Indien mogelijk geven we daarbij de beoogde termijn aan waarbinnen de verschillende categorieën verwijderd moeten worden. Aan dit document is bovendien een omschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toegevoegd, die ABO Ondersteuning heeft genomen. Vanaf 25 mei 2018 is dit register van verwerkingsactiviteiten toegankelijk voor intern gebruik.

Inzage
Via het online zorgdossier is het mogelijk uw gegevens en zorgdossier in te zien. Deze inloggegevens worden automatisch verstrekt aan cliënten of diens ouders als zij jonger zijn dan 18 jaar. Ook ouders van cliënten ouder dan 18 jaar kunnen desgewenst inzage in dit dossier krijgen, echter mag dit in geen geval afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen. Wij vragen daarom schriftelijk toestemming van cliënt voor wij toegang tot diens zorgdossier verlenen. Een reden om hiervan af te wijken is wanneer het noodzakelijk is inzage te geven in bepaalde gegevens, bijvoorbeeld in een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling of een redelijk vermoeden daarvan.

Wijzigingsverzoek
Indien er onjuiste informatie is vermeld in een dossier of in persoonsgegevens gaan partijen daarover in gesprek. Elk wijzigingsverzoek zal door ABO Ondersteuning worden onderzocht. Er moet door ABO Ondersteuning een gegronde reden zijn om een wijzigingsverzoek niet door te voeren. In alle andere gevallen zal ABO Ondersteuning de wijziging doorvoeren en eventuele derde partijen daarvan op de hoogte stellen.

Verzoek tot verwijdering van gegevens
Het staat u vrij een verzoek in te dienen om uw gegevens te vernietigen. Indien hier vanuit de wet geen bezwaren aan zijn verbonden zal ABO Ondersteuning aan dit verzoek gevolg geven.
Redenen om gegevens te vernietigen zijn:
-De gegevens dienen niet langer het verwerkingsdoel waarvoor ze zijn verzameld.
-De verleende toestemming voor het gebruik van de gegevens wordt door de betrokkene ingetrokken.
-De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
-De wet stelt verplicht dat de persoonsgegevens worden gewist.

Gegevensoverdraagbaarheid
Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken te delen met u of een door u genoemde organisatie.

Klachten
ABO Ondersteuning neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat er onjuist met uw gegevens is omgegaan, er aanwijzingen zijn misbruik of het niet handelen conform wet- en regelgeving, dan vragen wij u hiervan melding te maken.
Dit kan bij de Functionaris van gegevensbescherming, binnen ABO Ondersteuning is dat Malou Sari-van Hemmen; Malou@ABO Ondersteuning.nl of 026-8484166.
Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, T 0900-3282535.